Trang chủ »

Lập hội quần chúng phải xuất phát từ nhu cầu của dân

Lập hội quần chúng phải xuất phát từ nhu cầu của dân
(Ngày đăng: 08-02-2019 11:09:46)
Chiều 16/4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Thông tri số 19-TT/TU ngày 11/1/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Quang cảnh hội nghị

Theo Thông tri, các hội lập ra phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân, theo đúng quy định của pháp luật, không nhất thiết phải tổ chức thành hệ thống từ TP đến phường-xã, thị trấn. Hoạt động của hội phải bảo đảm các nguyên tắc tự nguyện, tự quản lý, tự trang trải về kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội căn cứ vào hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Đảng và Nhà nước giao.

Các cấp hội cần chú trọng đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, công tác tư tưởng chính trị trong hội viên, phát hiện, động viên, cổ vũ, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố tích cực.