• Doanh nghiệp
  • Tổ chức hội đồng thành viên khi thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn

Tổ chức hội đồng thành viên khi thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn

Khi thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn việc tổ chức hội đồng thành viên là vô cùng quan trọng. Đây là hội đồng, là nòng cốt trong việc điều chỉnh chương trình cũng như chiến lược phát triển của toàn bộ doanh nghiệp.

 

Hội đồng thành viên bao gồm các thành viên. Đó là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên sẽ đóng vai trò chỉ định trong việc bầu người đại diện và điều hành doanh nghiệp. Hội đồng thành viên sẽ họp và đề ra nhiều quyết sách đối với doanh nghiệp.

Cũng chính vì tầm quan trọng đó, mà khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức cần nắm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên đóng góp vào việc quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp. Đồng thời quyết định đến việc tăng hay giảm vốn điều lệ, quyết định đến thời gian huy động vốn.

Không chỉ có thế, Hội đồng thành viên còn có quyền trong việc quyết định bầu, miễn nhiệm hay bãi nhiệm các chức vụ quan trọng trong hội đồng thành viên cũng như số lượng thành viên của Hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên còn là tổ chức quyết định đến việc trả lương, mức thưởng cho các thành viên của doanh nghiệp và công nhân của doanh nghiệp.

Bên cạnh những quyền trên, Hội đồng thành viên còn có trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động công ty; giám sát mọi hoạt động công ty thông qua bộ máy quản lý cùng những yêu cầu khác liên quan đến lương, vốn, kế toán với các cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư.

Là một tổ chức quan trọng trong định hướng hoạt động của doanh nghiệp cho nên Hội đồng thành viên là cơ quan nòng cốt trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nắm rõ về tổ chức này, về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên cũng là một trong những yếu tố giúp các cá nhân, tổ chức xây dựng cho doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hội đồng thành viên vững chắc nhất.